System Bluesign

Tu możesz zobaczyć produkty zatwierdzone przez Bluesign

System bluesign® - bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska

Bluesign

Jak to działa?

Systematyczne podejście

Niezależny system bluesign® reprezentuje unikalne podejście, które ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko na wszystkich etapach produkcji. Tzw. Input Stream Management daje pewność, że podczas wszystkich procesów produkcyjnych wszystkie zużywane surowce i substancje są odpowiednio wcześniej sprawdzone. Innymi słowy: zamiast testować gotowe produkty, system bluesign® jest wdrażany już w momencie rozpoczęcia produkcji. Oznacza to, że dostawcy, producenci, sprzedawcy i marki muszą przejść rygorystyczne testy, by sprawdzić, czy spełniają kryteria bluesign®.  

Ograniczanie ryzyka dla konsumentów i środowiska  

Tobie, jako konsumentowi, system bluesign® gwarantuje wykorzystanie zrównoważonych składników w czystym procesie produkcji, którego efektem jest produkt wytworzony w bezpiecznych warunkach. W rezultacie przemysł tekstylny zarządza surowcami naturalnymi w sposób odpowiedzialny, ograniczając zanieczyszczenie wody i powietrza, polepszając procesy oczyszczania ścieków i ogólnie zmniejszając ślad ekologiczny. Z takim holistycznym podejściem system bluesign® łączy wszystkie ogniwa przemysłu tekstylnego w celu wprowadzenia zrównoważonej, przyjaznej środowisku produkcji tekstyliów na całym świecie. 

5 kluczowych wartości bluesign®  

System bluesign® oparty jest na 5 kluczowych wartościach:

  • Produktywność surowców
  • Bezpieczeństwo konsumentów
  • Czystość wody
  • Czystość powietrza
  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  

Kryteria bluesign®  

System bluesign® definiuje konkretne kryteria dla każdego poziomu produkcji, oparte o rozległe oceny ryzyka. Zgodnie z 5 wartościami kluczowymi, kryteria te zapewniają maksymalnie zrównoważone procesy na całej długości sieci zaopatrzenia tekstyliów:  Kryteria dla składnikówKryteria dla procesów wytwórczychKryteria dla gotowych produktów 

5 kluczowych wartości systemu bluesign®  

Co to znaczy zrównoważony biznes tekstylny? Oznacza on oszczędzanie cennych surowców, minimalizowanie wpływu na środowisko i wprowadzanie innowacji. Wszystkie ogniwa przemysłu powinny sprawdzić wszystkie swoje komponenty i procesy na podstawie jasnych wytycznych. W takim duchu przemysł tekstylny będzie w stanie zagwarantować zrównoważoną produkcję zarówno konsumentom, jak i środowisku.  

Bluesign Produktywność surowców Bluesign bezpieczeństwo konsumentów Bluesign Czystość wody Bluesign czystość powietrza Bluesign zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Produktywność surowców Bezpieczeństwo konsumentów Czystość wody Czystość powietrza Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników


Produktywność surowców – zrównoważone wykorzystanie energii i surowych materiałów  

Bluesign Produktywność surowców

Produktywność surowców definiuje ekologiczną i ekonomiczną chęć produkcji materiałów najwyższej jakości i wartości dodanej, jednocześnie ograniczając zużycie surowców naturalnych i wpływ na środowisko. Używanie tak mało surowców, jak to możliwe podczas całego procesu, automatycznie zwiększa efektywność kosztową. Wpływ na środowisko zmniejsza się, podczas gdy wartość dodana produktów rośnie. Ostatecznie firmy tekstylne ograniczają swój ślad ekologiczny zawierający zużycie energii i materiałów na kilogram produktu finalnego. Innymi słowy: system bluesign® pomaga zoptymalizować efektywność procesów przez jednoczesne minimalizowanie zużycia energii i materiałów.    

Bezpieczeństwo konsumentów – odpowiedzialność względem ludzi i środowiska  

Bluesign bezpieczeństwo konsumentów

Obecnie konsumenci żądają nie tylko dobrej jakości i ceny. Są również wrażliwi na to, w jakich warunkach produkt został wytworzony. Dlatego bezpieczeństwo konsumenta musi obejmować oba czynniki: wysokiej jakości, bezpieczne dla zdrowia produkty tekstylne oraz zapewnienie, że idea zrównoważonego rozwoju jest zaimplementowana na każdym etapie produkcji.   Dzięki swojemu holistycznemu podejściu system  bluesign® spełnia najwyższe wymagania, by zapewnić konsumentowi ekologiczne, wysokiej jakości tekstylia, jak również czyste sumienie. Podczas całego procesu produkcji stosowane są jedynie takie komponenty i technologie, które mają możliwie najniższy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. W rezultacie proaktywni producenci są w stanie sprostać wymaganiom swoich konsumentów co do zrównoważonych i niezawodnych produktów – jeszcze zanim zobowiązania prawne ich do tego zmuszą.

Czystość wody – zwiększona ochrona naturalnego obiegu wody  

Bluesign Czystość wody

Kontrola emisji zanieczyszczeń do wody obejmuje powracanie oczyszczonej wody do obiegu i ograniczanie wpływu na środowisko wodne do minimum. Wśród efektywnych metod wymienić można wykorzystanie zrównoważonych komponentów, optymalizację produkcji i stosowanie technologii oczyszczania ścieków.   System bluesign® wyszczególnia wymagania odnośnie kontroli zanieczyszczenia wody. Mądry wybór komponentów pomaga zminimalizować ilość szkodliwych substancji w ściekach. W konsekwencji podstawowe skażenie puszki ścieków jest zredukowane. Producenci są proszeni o instalację dobrze funkcjonujących systemów oczyszczania ścieków. Stałe kontrole stosowania się do tych wymagań w połączeniu z rygorystycznymi limitami ścieków zapewniają odpowiednią ich jakość. Biorąc pod uwagę warunki lokalne, system bluesign® pomaga wodzie spełniającej kryteria wracać do naturalnego obiegu.  

Czystość powietrza – mniejsze zanieczyszczenie powietrza dla lepszego klimatu  

Bluesign czystość powietrza

Każdy etap produkcji tekstylnej powoduje zanieczyszczenie powietrza. Przyczyny tego stanu rzeczy obejmują efekty rozmieszczenia surowców czy chemikaliów. Ponadto urządzenia fabryczne czy produkcja energii mogę być również czynnikami. System bluesign® wpływa na każdy etap produkcji przez bezpośrednie skupienie się na podstawach, czyli doborze surowców i środków chemicznych.   Określa on dokładne kryteria wyboru dla substancji i komponentów, wpływających na zanieczyszczenie powietrza. Celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w zakresie wpływów firmy i podczas następujących po sobie etapów produkcji. Wydalane powietrze musi być oczyszczone i odzyskane dzięki zastosowaniu adekwatnej, ekologicznej technologii. Jest to podstawowy warunek, by zredukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i aktywnie przyczynić się do ochrony klimatu.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników – polepszenie warunków pracy  

Bluesign Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle tekstylnym musi być chronione przez ścisłe wytyczne. Lokalne problemy muszą zostać wykryte. Mierniki bezpieczeństwa na podstawie potencjalnego ryzyka ze strony używanych w produkcji środków chemicznych są obowiązkowe. Przy wykorzystywaniu chemikaliów podczas produkcji tekstyliów, uważne i bezpieczne obchodzenie się z nimi przez pracowników jest kluczowe. Dlatego system bluesign® nakłada obowiązek przeprowadzenia programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie przechowywania i obsługi szkodliwych substancji chemicznych. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy obejmuje również ochronę przeciwko zanieczyszczeniom środowiskowym takim, jak pył czy hałas.  Z systemem bluesign® warunki pracy w fabryce mogą być ocenione na podstawie precyzyjnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli zachodzi taka potrzeba, odpowiednie miary są postulowane. 

Kryteria bluesign®

Kryteria bluesign® określają wymagania dla surowców, fabryk i produktów. Umożliwiają firmom tekstylnym zwiększyć ich konkurencyjność przez zrównoważone rozwiązania przemysłowe.  

Bluesign Kryteria dla homologacji Bluesign Kryteria dla fabryk i firm Bluesign Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych
Kryteria dla homologacji Kryteria dla fabryk i firm Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych


Kryteria dla homologacji  

Bluesign Kryteria dla homologacji

Wartości progowe dla substancji chemicznych zawierają oszacowanie ryzyka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dla praktycznej ewaluacji, najbardziej restrykcyjna, wyliczona wartość jest obowiązująca. Substancje pomocnicze będą oceniane nie tylko ze względu na swój indywidualny skład, ale też wpływ na środowisko w zakresie całego procesu wytwórczego. Ich specjalne wykorzystanie w procesach jest również uwzględnione w ocenie.   

System bluesign® składa się z wskaźników dla każdego zastosowanego środka chemicznego w oparciu o powyższe kryteria. Taki proces oceny zwany jest homologacją. Zgodnie ze specyfikacją, kompleksowa eko-toksykologiczna informacja jest podzielona w sposób jasny i łatwy do zrozumienia:

  • Kategoria „niebieska”: skład spełnia wszystkie kryteria i wymogi bluesign®
  • Kategoria „szara”: składniki mogą być stosowane jedynie pod pewnymi, odpowiednimi warunkami
  • Kategoria „czarna”: komponenty nie spełniają kryteriów bluesign®  

Kryteria dla fabryk i firm  

Bluesign Kryteria dla fabryk i firm

System bluesign® precyzuje wymagania dla każdego etapu łańcucha produkcyjnego zgodnie z 5 zasadami zrównoważonego rozwoju. Kryteria te są oparte o koncepcję „Najlepszej Dostępnej Technologii” (Best Available Technology – BAT) i wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska i zrównoważonej produkcji.   W nawiązaniu do BAT, należy wdrożyć najnowsze, dostępne lokalnie rozwiązania technologicznie. W odniesieniu do istniejących maszyn i technologii, efektywność można zoptymalizować w celu zmaksymalizowania potencjału środowiskowego, ekonomicznego i technologicznego każdego partnera systemu. Podstawowym celem kryterium doboru partnerów jest stały rozwój z nastawieniem na ekologiczną efektywność – jednak bez obniżania funkcjonalności, jakości czy designu. Oprócz zasad zrównoważonego rozwoju, system bluesign® obliguje partnerów do zapoznania się z kryteriami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązują się do stosowania zaleceń Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych – międzynarodowej inicjatywy wspierającej uniwersalne zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu.

Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych  

Bluesign Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych  

Dla bezpieczeństwa konsumentów, limity ilości różnych substancji zostały określone w liście substancji systemu bluesign® (bluesign® system substances list – BSSL). Kiedy pojedynczy gotowy towar jest testowany i/lub dostawca daje swoje potwierdzenie deklaracji (zwykły RSL i/lub podejście testowe), zgodność z zasadami bezpieczeństwa konsumenta nie może być wnioskowana w relacji do ilości lub jakości wymienionych substancji i grup substancji. To prowadzi nas z powrotem do początku: dlatego system bluesign® integruje wszystkie etapy procesu produkcyjnego, które po sobie następują. Input Stream Management z odpowiednią siecią partnerów systemu bluesign® to jedyna droga do zapewnienia niekwestionowanej ekspertyzy chemicznej i wdrożenia istniejących ograniczeń i zakazów.   

Kto popiera tę ideę?

Wiele globalnych marek jest już partnerami systemu bluesign®. Z ich odzieżą oznaczoną logotypami systemu bluesign®, pokazują,  że stale poprawiają swoje ekologiczne osiągi i odpowiedzialnie podchodzą do ludzi i środowiska.Z Input Stream Management, partnerzy systemu bluesign® wykorzystują do produkcji wyłącznie zatwierdzone środki chemiczne i komponenty zgodnie z wysokimi standardami. Muszą przechodzić rygorystyczne testy, sprawdzające zgodność z kryteriami bluesign®. Gdy spełnią wysokie wymagania kryteriów bluesign®, otrzymają metki systemu bluesign®. Odnosi się to do producentów tekstyliów, ale też dostawców środków chemicznych, którzy produkują komponenty i surowe materiały zgodnie z kryteriami bluesign®. 

Jak nas znaleźć?

Jak możesz zidentyfikować bezpieczne i wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku tekstylia? Obecnie tekstylia dostają dwie metki bluesign®: bluesign® product i bluesign® approved fabric. Różnią się one poziomem i jakością komponentów.  

bluesign® product  

Bluesign Product

Tekstylia oznaczone znakiem bluesign® zawierają komponenty, których produkcja jest zrównoważona i oszczędza surowce zgodnie z kryteriami bluesign®. Obejmuje to nie tylko materiały, ale też akcesoria takie, jak suwaki, guziki, klamry, itp. Ponadto dostawcy i producenci zostali zweryfikowani pod kątem zgodności ze standardami bluesign® przez ekspertów bluesign®.  

bluesign® approved fabric  

Bluesign Approved Fabric 

Metka stwierdzająca jakość bluesign® approved fabrics, potwierdza, że co najmniej 90% wykorzystanych do produkcji materiałów spełnia restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i środowiskowe kryteriów bluesign®. Ich dostawcy i producenci zostali zweryfikowani jako partnerzy systemu bluesign®.

Alpinsklep to sklep turystyczny w Warszawie. Jesteśmy od prawie 20 lat przy stacji metra Pole Mokotowskie, w sąsiedztwie Szkoły Głównej Handlowej i Klubu Studenckiego „Stodoła”. Zaczynaliśmy w grudniu 1998r. Wówczas topową naszą marką były produkty turystyczne polskiej firmy Alpinus, zresztą sklep był firmowym sklepem Alpinusa. Dlaczego Alpinus? Bo jako jedyna firma mogła zaoferować klientom turystyczne produkty wysokiej jakości. Mieliśmy odzież turystyczną, kurtki, bluzy, polary, spodnie, bieliznę, buty, skarpety, a nawet sukienki sportowe. Jednocześnie wprowadziliśmy produkty wspinaczkowe. Niestety marka zniknęła z rynku i musieliśmy naszych klientów, przyzwyczajonych do produktów wysokiej jakości, zadowolić równie dobrymi markami. Obecnie posiadamy w swojej ofercie produkty wielu firm. Największą ofertę mamy firm: AKU – buty trekkingowe, MEINDL – buty zimowe, NORTH FACE – odzież i buty, BERGHAUS – kurtki damskie i męskie, bluzy, spodnie koszule, polary, BLACK DIAMOND – sprzęt wspinaczkowy, akcesoria wspinaczkowe, kaski, czekany, raki (kolce do butów) karabinki, uprzęże dla dorosłych i dla dzieci, liny. Posiadamy produkty sezonowe zima- lato, oraz całoroczne związane z turystyką górską i nie tylko górską. Naszą odzież turystyczną i buty trekkingowe można używać na wiele sposobów; na wędrówki w góry i na biwak pod namiot, jak również mamy modele, w których możesz pójść do pracy i na spotkanie towarzyskie. W dziale z butami mamy duży wybór butów trekkingowych. W naszym sklepie, oprócz typowego podziału na buty damskie i buty męskie, podzieliliśmy buty według przeznaczenia. Mamy buty trekkingowe, buty lifestylowe (miejskie), turystyczne, wysokogórskie, sandały i klapki oraz zimowe. Buty trekkingowe używane są do wędrówek pieszych i w zależności od terenu w jakim chcemy wędrować możemy je podzielić na buty niskie, nie osłaniające kostki, używane w płaskim, łatwym terenie i buty wysokie za kostkę, w których możemy wędrować po wyższych górach. Oddzielnie prezentujemy buty trekkingowe damskie i męskie z uwagi na różnice w ich wykonaniu. Buty trekkingowe damskie są dopasowane do budowy damskiej stopy, która jest węższa i wymaga innego profilowania z uwagi na budowę łydki. Buty trekkingowe męskie są masywniejsze i proporcjonalnie większe. Kupując buty trekkingowe, niezależnie czy damskie czy męskie, powinniśmy przewidzieć jak nasze stopy reagują na zmęczenie po długiej wędrówce. Zbyt ciasne buty trekkingowe mogą powodować ból, a co najmniej duży dyskomfort. Natomiast w zbyt luźnych butach narażeni jesteśmy na różnego rodzaju obtarcia. Według nas najlepszymi butami trekkingowymi są byty marek la sportiva, aku, scarpa, kayland, meindl i garmont i takie buty trekkingowe mamy w ofercie. Buty trekkingowe z uwagi na masywną budowę, często są używane jako buty robocze. Buty trekkingowe należy dobierać mając na nogach skarpety trekkingowe o odpowiednie grubości. Skarpety do trekkingu muszą odznaczać się odpowiednimi parametrami. Wybierajmy trekkingowe skarpety z wełny merino (z wełny z merynosa – owca dostosowana do życia w ekstremalnych temperaturach ). Wełna doskonale reguluje termikę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. Skarpety trekkingowe na lato są cieńsze niż te na zimę. Dobre skarpety merino są niezbędnym elementem w bagażu turysty. Buty turystyczne, potocznie nazywane górskimi, są bardzo podobne do butów trekkingowych, ale ich budowa jest mniej masywna, są bardziej miękkie, przeznaczone do wędrówek po szutrowym lub trawiastym podłożu. Do swojej ofert wybraliśmy buty turystyczne takich marek jak: North Face Aku, Millet, Meidl, Asolo, Salewa, Scarpa. W butach turystycznych pomimo to, że przeznaczone są do łatwiejszego terenu, zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań powodujących dobrą przyczepność podeszwy do podłoża, większy komfort użytkowania. Przy ich produkcji połączono wygodę z estetyką i uzyskano niezwykle ciekawy efekt. Buty turystyczne zachwycają doborem kolorów i sposobem ich łączenia, występują w wielu rozmiarach, zarówno męskich jak i damskich. W zasadzie buty trekkingowe i buty turystyczne można nazwać butami górskimi ponieważ w obu rodzajach tych butów możemy wyruszyć w góry. Buty trekkingowe i buty turystyczne to dwa rodzaje butów górskich, przy czym trekkingowe buty to obuwie w Tatry natomiast buty turystyczne to obuwie na wędrówki w Bieszczady i Góry Stołowe. Bez butów górskich lepiej nie wyruszać w góry bez względu na ich wysokość. Dobrze dobrane buty górskie to dopasowanie ich do wysokości terenu, do osoby – czy damskie czy męskie, oraz pogody i pory roku. Ich konstrukcja i zastosowane materiały mają za zadanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi. W tym celu stosuje się różne membrany, które zapewniają oddychalność i nieprzemakalność, najpopularniejsza jest membrana gore tex. Przy czym należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak buty trekkingowe wodoszczelne. Nawet membrana gore tex nie powstrzyma wody jak będziemy brodzili w strumieniu przez ponad pół godziny. Taka jest norma dla przemakalności. Druga rzecz to przyczepność – zapewnia ją powszechnie stosowany vibram. Buty vibram czy vibram buty to synonim mówiący o podeszwie zapewniającej najlepszą przyczepność. Buty gore tex damskie i buty gore tex męskie pod tym względem niczym się nie różnią. W ofercie mamy buty bez membrany gore tex, są to buty na lato. W czasie ciepłych dni buty z membraną gore-tex mogą powodować uczucie przegrzania. Trzeci rodzaj – buty lifestylowe, inaczej miejskie, są przeznaczone do użytku codziennego. Są ładne, stylowe i trwałe. Dobre buty damskie miejskie zapewniają komfort i amortyzację, w dużym stopniu są odporne na ścieranie. Takie cechy mają buty firm salewa, scarpa aku. Buty miejskie są doskonałe w pracy, w podróży, oraz na krótszych wycieczkach, można je nosić na co dzień. Może nie są to buty do biegania, ale też w nich podbiegniesz do autobusu. Wyodrębniliśmy oddzielna grupę – buty zimowe chociaż można je przypisać do butów lifestylowych (do pracy i po mieście zimą). Tu mamy buty zimowe jednej sprawdzonej marki – meindl. Buty zimowe męskie występują w wersji z wyściółką wełnianą, skórzane lub z nubuku, buty damskie zimowe są z futerkiem. Kolejne buty to buty wysokogórskie. Tu też jest ważny podział na buty wysokogórskie damskie i buty wysokogórskie męskie z uwagi na różnice osobnicze w budowie nóg. Jest to ważne ponieważ zbyt wysoka i źle wyprofilowana cholewka mogłaby powodować uczucie dyskomfortu. Od klasycznych butów trekkingowych tym się różnią, że są wyższe, mocniejsze, sztywniejsze, sprawdzają się w trudniejszych warunkach. Polecamy buty takich marek jak aku, millet, meidl, salewa, scarpa, zamberlan. Buty wysokogórskie charakteryzuje mocna konstrukcja, często dostosowana do raków (od paskowych, przez półautomatyczne do automatycznych), potocznie - dopasowane do kolców. W ofercie mamy raki black diamond. Buty wysokogórskie również służą do wspinaczki zimowej (buty wspinaczkowe zimowe). Na lato mamy sandały i klapki. W sandałach, podział na sandały trekkingowe męskie i sandały trekkingowe damskie została dokonany tylko z uwagi na kolorystykę. Sandały trekkingowe (potocznie -sandały turystyczne) mają wyprofilowaną podeszwę, zapewniającą wysoką przyczepność i są wykonane z materiałów zapobiegających powstawaniu brzydkiego zapachu. Wybraliśmy dla naszych klientów sandały trekkingowe dwóch marek: keen, teva, , mamy jeszcze klapki firmy la sportiva. Buty keen charakteryzują się zakrytymi noskami, natomiast sandały teva są całkowicie odkryte. Klapki firmy la spotriva uzupełniają ofertę letniego obuwia. W tej grupie umieściliśmy również kapcie north face, chociaż jest to oferta na zimę. Kapcie są puchowe, ciepłe, miękkie z usztywniona podeszwą, można w nich schronisku lub pensjonacie. Osobną grupę stanowią buty wspinaczkowe. Buty wspinaczkowe to nieodzowny element wyposażenia każdego wspinacza. W tej kategorii znajdziesz zarówno odporne buty wspinaczkowe na sztuczną ściankę, jak i modele na naturalne skały czy do wspinaczki wielowyciągowej. Evolv, La Sportiva, Five Ten czy Ocun lub ClimbX to rozpoznawalne marki o ustalonej już renomie. Stosujemy podział na buty wspinaczkowe damskie i buty wspinaczkowe męskie, mamy też ofercie buty wspinaczkowe junior (dla dzieci). U nas dowiesz się jak wybrać buty wspinaczkowe dla początkujących i jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze butów wspinaczkowych dla dzieci. Nasza oferta zadowoli każdego, nawet dobieramy buty wspinaczkowe na szeroką stopę. Uzupełnieniem oferty z butami są akcesoria do butów: sznurówki firmy necco oraz wkładki do butów firmy aku. Po co stosujemy wkładki do butów? Otóż wkładki zapewniają izolację termiczną, absorbują pot, poprawiają komfort chodzenia poprzez dopasowanie do stopy. Są elementem wymiennym, zapobiegają przed przepoceniem butów. Szczególnie polecane są wkładki do butów sportowych, przeciwpotne i do butów roboczych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel