System Bluesign

Tu możesz zobaczyć produkty zatwierdzone przez Bluesign

System bluesign® - bezpieczeństwo dla ludzi i środowiska

Bluesign

Jak to działa?

Systematyczne podejście

Niezależny system bluesign® reprezentuje unikalne podejście, które ma na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko na wszystkich etapach produkcji. Tzw. Input Stream Management daje pewność, że podczas wszystkich procesów produkcyjnych wszystkie zużywane surowce i substancje są odpowiednio wcześniej sprawdzone. Innymi słowy: zamiast testować gotowe produkty, system bluesign® jest wdrażany już w momencie rozpoczęcia produkcji. Oznacza to, że dostawcy, producenci, sprzedawcy i marki muszą przejść rygorystyczne testy, by sprawdzić, czy spełniają kryteria bluesign®.  

Ograniczanie ryzyka dla konsumentów i środowiska  

Tobie, jako konsumentowi, system bluesign® gwarantuje wykorzystanie zrównoważonych składników w czystym procesie produkcji, którego efektem jest produkt wytworzony w bezpiecznych warunkach. W rezultacie przemysł tekstylny zarządza surowcami naturalnymi w sposób odpowiedzialny, ograniczając zanieczyszczenie wody i powietrza, polepszając procesy oczyszczania ścieków i ogólnie zmniejszając ślad ekologiczny. Z takim holistycznym podejściem system bluesign® łączy wszystkie ogniwa przemysłu tekstylnego w celu wprowadzenia zrównoważonej, przyjaznej środowisku produkcji tekstyliów na całym świecie. 

5 kluczowych wartości bluesign®  

System bluesign® oparty jest na 5 kluczowych wartościach:

  • Produktywność surowców
  • Bezpieczeństwo konsumentów
  • Czystość wody
  • Czystość powietrza
  • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  

Kryteria bluesign®  

System bluesign® definiuje konkretne kryteria dla każdego poziomu produkcji, oparte o rozległe oceny ryzyka. Zgodnie z 5 wartościami kluczowymi, kryteria te zapewniają maksymalnie zrównoważone procesy na całej długości sieci zaopatrzenia tekstyliów:  Kryteria dla składnikówKryteria dla procesów wytwórczychKryteria dla gotowych produktów 

5 kluczowych wartości systemu bluesign®  

Co to znaczy zrównoważony biznes tekstylny? Oznacza on oszczędzanie cennych surowców, minimalizowanie wpływu na środowisko i wprowadzanie innowacji. Wszystkie ogniwa przemysłu powinny sprawdzić wszystkie swoje komponenty i procesy na podstawie jasnych wytycznych. W takim duchu przemysł tekstylny będzie w stanie zagwarantować zrównoważoną produkcję zarówno konsumentom, jak i środowisku.  

Bluesign Produktywność surowców Bluesign bezpieczeństwo konsumentów Bluesign Czystość wody Bluesign czystość powietrza Bluesign zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
Produktywność surowców Bezpieczeństwo konsumentów Czystość wody Czystość powietrza Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników


Produktywność surowców – zrównoważone wykorzystanie energii i surowych materiałów  

Bluesign Produktywność surowców

Produktywność surowców definiuje ekologiczną i ekonomiczną chęć produkcji materiałów najwyższej jakości i wartości dodanej, jednocześnie ograniczając zużycie surowców naturalnych i wpływ na środowisko. Używanie tak mało surowców, jak to możliwe podczas całego procesu, automatycznie zwiększa efektywność kosztową. Wpływ na środowisko zmniejsza się, podczas gdy wartość dodana produktów rośnie. Ostatecznie firmy tekstylne ograniczają swój ślad ekologiczny zawierający zużycie energii i materiałów na kilogram produktu finalnego. Innymi słowy: system bluesign® pomaga zoptymalizować efektywność procesów przez jednoczesne minimalizowanie zużycia energii i materiałów.    

Bezpieczeństwo konsumentów – odpowiedzialność względem ludzi i środowiska  

Bluesign bezpieczeństwo konsumentów

Obecnie konsumenci żądają nie tylko dobrej jakości i ceny. Są również wrażliwi na to, w jakich warunkach produkt został wytworzony. Dlatego bezpieczeństwo konsumenta musi obejmować oba czynniki: wysokiej jakości, bezpieczne dla zdrowia produkty tekstylne oraz zapewnienie, że idea zrównoważonego rozwoju jest zaimplementowana na każdym etapie produkcji.   Dzięki swojemu holistycznemu podejściu system  bluesign® spełnia najwyższe wymagania, by zapewnić konsumentowi ekologiczne, wysokiej jakości tekstylia, jak również czyste sumienie. Podczas całego procesu produkcji stosowane są jedynie takie komponenty i technologie, które mają możliwie najniższy wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko. W rezultacie proaktywni producenci są w stanie sprostać wymaganiom swoich konsumentów co do zrównoważonych i niezawodnych produktów – jeszcze zanim zobowiązania prawne ich do tego zmuszą.

Czystość wody – zwiększona ochrona naturalnego obiegu wody  

Bluesign Czystość wody

Kontrola emisji zanieczyszczeń do wody obejmuje powracanie oczyszczonej wody do obiegu i ograniczanie wpływu na środowisko wodne do minimum. Wśród efektywnych metod wymienić można wykorzystanie zrównoważonych komponentów, optymalizację produkcji i stosowanie technologii oczyszczania ścieków.   System bluesign® wyszczególnia wymagania odnośnie kontroli zanieczyszczenia wody. Mądry wybór komponentów pomaga zminimalizować ilość szkodliwych substancji w ściekach. W konsekwencji podstawowe skażenie puszki ścieków jest zredukowane. Producenci są proszeni o instalację dobrze funkcjonujących systemów oczyszczania ścieków. Stałe kontrole stosowania się do tych wymagań w połączeniu z rygorystycznymi limitami ścieków zapewniają odpowiednią ich jakość. Biorąc pod uwagę warunki lokalne, system bluesign® pomaga wodzie spełniającej kryteria wracać do naturalnego obiegu.  

Czystość powietrza – mniejsze zanieczyszczenie powietrza dla lepszego klimatu  

Bluesign czystość powietrza

Każdy etap produkcji tekstylnej powoduje zanieczyszczenie powietrza. Przyczyny tego stanu rzeczy obejmują efekty rozmieszczenia surowców czy chemikaliów. Ponadto urządzenia fabryczne czy produkcja energii mogę być również czynnikami. System bluesign® wpływa na każdy etap produkcji przez bezpośrednie skupienie się na podstawach, czyli doborze surowców i środków chemicznych.   Określa on dokładne kryteria wyboru dla substancji i komponentów, wpływających na zanieczyszczenie powietrza. Celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla w zakresie wpływów firmy i podczas następujących po sobie etapów produkcji. Wydalane powietrze musi być oczyszczone i odzyskane dzięki zastosowaniu adekwatnej, ekologicznej technologii. Jest to podstawowy warunek, by zredukować emisję gazów cieplarnianych do atmosfery i aktywnie przyczynić się do ochrony klimatu.  

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników – polepszenie warunków pracy  

Bluesign Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników  

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle tekstylnym musi być chronione przez ścisłe wytyczne. Lokalne problemy muszą zostać wykryte. Mierniki bezpieczeństwa na podstawie potencjalnego ryzyka ze strony używanych w produkcji środków chemicznych są obowiązkowe. Przy wykorzystywaniu chemikaliów podczas produkcji tekstyliów, uważne i bezpieczne obchodzenie się z nimi przez pracowników jest kluczowe. Dlatego system bluesign® nakłada obowiązek przeprowadzenia programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie przechowywania i obsługi szkodliwych substancji chemicznych. Zdrowie i bezpieczeństwo pracy obejmuje również ochronę przeciwko zanieczyszczeniom środowiskowym takim, jak pył czy hałas.  Z systemem bluesign® warunki pracy w fabryce mogą być ocenione na podstawie precyzyjnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa. Jeśli zachodzi taka potrzeba, odpowiednie miary są postulowane. 

Kryteria bluesign®

Kryteria bluesign® określają wymagania dla surowców, fabryk i produktów. Umożliwiają firmom tekstylnym zwiększyć ich konkurencyjność przez zrównoważone rozwiązania przemysłowe.  

Bluesign Kryteria dla homologacji Bluesign Kryteria dla fabryk i firm Bluesign Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych
Kryteria dla homologacji Kryteria dla fabryk i firm Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych


Kryteria dla homologacji  

Bluesign Kryteria dla homologacji

Wartości progowe dla substancji chemicznych zawierają oszacowanie ryzyka zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Dla praktycznej ewaluacji, najbardziej restrykcyjna, wyliczona wartość jest obowiązująca. Substancje pomocnicze będą oceniane nie tylko ze względu na swój indywidualny skład, ale też wpływ na środowisko w zakresie całego procesu wytwórczego. Ich specjalne wykorzystanie w procesach jest również uwzględnione w ocenie.   

System bluesign® składa się z wskaźników dla każdego zastosowanego środka chemicznego w oparciu o powyższe kryteria. Taki proces oceny zwany jest homologacją. Zgodnie ze specyfikacją, kompleksowa eko-toksykologiczna informacja jest podzielona w sposób jasny i łatwy do zrozumienia:

  • Kategoria „niebieska”: skład spełnia wszystkie kryteria i wymogi bluesign®
  • Kategoria „szara”: składniki mogą być stosowane jedynie pod pewnymi, odpowiednimi warunkami
  • Kategoria „czarna”: komponenty nie spełniają kryteriów bluesign®  

Kryteria dla fabryk i firm  

Bluesign Kryteria dla fabryk i firm

System bluesign® precyzuje wymagania dla każdego etapu łańcucha produkcyjnego zgodnie z 5 zasadami zrównoważonego rozwoju. Kryteria te są oparte o koncepcję „Najlepszej Dostępnej Technologii” (Best Available Technology – BAT) i wymagają wysokiego poziomu bezpieczeństwa dla ludzi, środowiska i zrównoważonej produkcji.   W nawiązaniu do BAT, należy wdrożyć najnowsze, dostępne lokalnie rozwiązania technologicznie. W odniesieniu do istniejących maszyn i technologii, efektywność można zoptymalizować w celu zmaksymalizowania potencjału środowiskowego, ekonomicznego i technologicznego każdego partnera systemu. Podstawowym celem kryterium doboru partnerów jest stały rozwój z nastawieniem na ekologiczną efektywność – jednak bez obniżania funkcjonalności, jakości czy designu. Oprócz zasad zrównoważonego rozwoju, system bluesign® obliguje partnerów do zapoznania się z kryteriami dotyczącymi społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązują się do stosowania zaleceń Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych – międzynarodowej inicjatywy wspierającej uniwersalne zasady odpowiedzialności społecznej i środowiskowej biznesu.

Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych  

Bluesign Kryteria dla dóbr konsumpcyjnych  

Dla bezpieczeństwa konsumentów, limity ilości różnych substancji zostały określone w liście substancji systemu bluesign® (bluesign® system substances list – BSSL). Kiedy pojedynczy gotowy towar jest testowany i/lub dostawca daje swoje potwierdzenie deklaracji (zwykły RSL i/lub podejście testowe), zgodność z zasadami bezpieczeństwa konsumenta nie może być wnioskowana w relacji do ilości lub jakości wymienionych substancji i grup substancji. To prowadzi nas z powrotem do początku: dlatego system bluesign® integruje wszystkie etapy procesu produkcyjnego, które po sobie następują. Input Stream Management z odpowiednią siecią partnerów systemu bluesign® to jedyna droga do zapewnienia niekwestionowanej ekspertyzy chemicznej i wdrożenia istniejących ograniczeń i zakazów.   

Kto popiera tę ideę?

Wiele globalnych marek jest już partnerami systemu bluesign®. Z ich odzieżą oznaczoną logotypami systemu bluesign®, pokazują,  że stale poprawiają swoje ekologiczne osiągi i odpowiedzialnie podchodzą do ludzi i środowiska.Z Input Stream Management, partnerzy systemu bluesign® wykorzystują do produkcji wyłącznie zatwierdzone środki chemiczne i komponenty zgodnie z wysokimi standardami. Muszą przechodzić rygorystyczne testy, sprawdzające zgodność z kryteriami bluesign®. Gdy spełnią wysokie wymagania kryteriów bluesign®, otrzymają metki systemu bluesign®. Odnosi się to do producentów tekstyliów, ale też dostawców środków chemicznych, którzy produkują komponenty i surowe materiały zgodnie z kryteriami bluesign®. 

Jak nas znaleźć?

Jak możesz zidentyfikować bezpieczne i wyprodukowane w sposób przyjazny środowisku tekstylia? Obecnie tekstylia dostają dwie metki bluesign®: bluesign® product i bluesign® approved fabric. Różnią się one poziomem i jakością komponentów.  

bluesign® product  

Bluesign Product

Tekstylia oznaczone znakiem bluesign® zawierają komponenty, których produkcja jest zrównoważona i oszczędza surowce zgodnie z kryteriami bluesign®. Obejmuje to nie tylko materiały, ale też akcesoria takie, jak suwaki, guziki, klamry, itp. Ponadto dostawcy i producenci zostali zweryfikowani pod kątem zgodności ze standardami bluesign® przez ekspertów bluesign®.  

bluesign® approved fabric  

Bluesign Approved Fabric 

Metka stwierdzająca jakość bluesign® approved fabrics, potwierdza, że co najmniej 90% wykorzystanych do produkcji materiałów spełnia restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa i środowiskowe kryteriów bluesign®. Ich dostawcy i producenci zostali zweryfikowani jako partnerzy systemu bluesign®.

Zaufane Opinie IdoSell
4.87 / 5.00 163 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2020-06-22
Bardzo fajna obsluga i pomocna przy rozwiazywaniu problemów
2020-06-22
Polecam zakupy w tym sklepie!!! żadnych problemów ze zwrotem towaru.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel