Regulamin konkursu Akademia Marmota

REGULAMIN DRUGIEJ EDYCJI KONKURSU „AKADEMIA MARMOTA Z PIOTREM PUSTELNIKIEM”      

1. Postanowienia ogólne  

1.   Organizatorem konkursu Akademia Marmota z Piotrem Pustelnikiem (dalej „Konkurs”) jest firma Raven Sp. J. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 17e/1 o numerze NIP: 945-203-99-04 (dalej „Organizator”).

2. Organizator może współdziałać przy organizowaniu Konkursu z innymi podmiotami, które zamierzają wnieść wkład w przygotowanie lub realizację programu Konkursu.

3.   Konkurs Akademia Marmota rozpoczyna się w dn. (10.05.2015) i kończy ogłoszeniem wyników w dn. (29.06.2015)

4.   Wyprawy zgłaszać można od dnia (10.05.2015) do (21.06.2015)

5.   Wyprawy zgłaszane do Konkursu muszą rozpocząć się do dn. 31.12.2015

6.   Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

7.    Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.  

2. Zasady Konkursu  

1. W Konkursie wezmą udział tylko te wyprawy, które zostały prawidłowo zgłoszone na adres e-mail (akademia-marmota@ravenoutdoor.com) w podanym wyżej terminie.

2.   Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:

● dane kontaktowe, w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu osoby zgłaszającej wyprawę

● dokładny cel i opis wyprawy,

●wybraną przez Uczestników kategorię wyprawy, 

● określony termin rozpoczęcia i zakończenia wyprawy,

● informacje o uczestniku wyprawy w tym imię i nazwisko, opis jego dokonań oraz doświadczeń

●zdjęcie uczestnika wyprawy (plik powinien być zapisany w formacie jpg i nie może przekraczać 1 MB)

3.   Wyprawy należy zgłaszać w jednej z trzech kategorii: Alpinizm, Podróże, Sport

4.   Wybór kategorii wyprawy zależy od zgłaszającego i ma charakter dobrowolny.

5.    Przy wyborze Zwycięzcy Konkursu będą brane pod uwagę:

• oryginalność,

• nowatorstwo,

• szanse na powodzenie/realizację wyprawy,

• doświadczenie oraz dotychczasowe dokonania uczestnika.

6.   Zwycięskie wyprawy, po jednej z każdej kategorii, zostaną wybrane przez jury w którego skład wejdzie m.in. Piotr Pustelnik

7.   Niezwłocznie po zakończeniu Konkursu i wyboru wypraw - Organizator skontaktuje się telefonicznie z osobami których wyprawy zwyciężyły Konkurs. 

8. W dniu  29.06.2015 r. na stronie internetowej (www.ceneria.pl)  zostaną podane wyniki Konkursu, w tym imiona i nazwiska oraz miejscowość zamieszkania osób uczestniczących w wyprawach, które zostały wybrane przez jury.

9. Uczestnicy wyprawy, które zwyciężyły w Konkursie zobowiązują się do zrealizowania wyprawy oraz do wykorzystania sprzętu, który zostanie im wręczony przez Organizatora jako nagroda.

10. Uczestnicy wypraw, które zwyciężyły w Konkursie zobowiązują się do przesłania pisemnej i fotograficznej relacji z wyprawy, ukazującej wykorzystanie sprzętu firmy Marmot, w terminie do miesiąca od zakończenia wyprawy.    

3.Warunki Uczestnictwa w Konkursie  

1.   Uczestnikiem Konkursu jest osoba biorąca udział w zgłoszonej wyprawie.

2.   W Konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem: Jury , Organizatora oraz najbliższych członków rodzin tych osób, jak również osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu. 

3.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu przesyłając zgłoszenie wyprawy oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich.

4.   W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która wysłała Zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. 

5.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone wykorzystanie przesłanych projektów do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Organizatora; 

6.   Uczestnik zgłaszając wyprawę do Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7.   Uczestnik zgłaszająca wyprawę oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Organizatora swoich danych dla realizacji usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, w szczególności polegających na ogłoszeniu wyników Konkursu, przyznaniu i przekazaniu/przesłaniu nagród do uczestnika wyprawy, która została wybrana Zwycięzcą Konkursu oraz celów marketingowych Organizatora.

10. Uczestnik wyprawy, która zwyciężyła w Konkursie wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych w tym wizerunku, imienia i nazwiska.    

5. Nagrody  

1.    Fundatorem nagrody jest firma Raven Sp.J.

2.    Nagroda składa się z nagrody rzeczowej w postaci sprzętu marki Marmot o wartości 3000 zł – zwycięzca sam wybiera nagrodę spośród sprzętu udostępnionego przez Organizatora. 

5.   Uczestnicy wyprawy, która zwyciężyła w Konkursie nie mogą przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.   

7. Postanowienia końcowe  

1.    Regulamin jest dostępny na stronie www.ceneria.pl

2.   Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu. 

3.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdować będą  przepisy Kodeksu  Cywilnego.

4.   Strony zobowiązują się do polubownego rozstrzygania wszelkich kwestii spornych. W razie niemożności osiągnięcia porozumienia, właściwym dla ich rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

5.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.91 / 5.00 (86 opinii)
pixelpixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel