Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

Zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym – regulamin obowiązujący od dnia 24.12.2014


§1

Oznaczenie przedsiębiorcy

1. Sklep Internetowy   "Alpinsklep"  pod adresem   www.alpinsklep.pl prowadzi firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 39, tel. 825-81-61, e-mail: bomar@alpinsklep.pl. NIP: 113-006-60-96 , Regon 011617284 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

2.Obszarem działalności Sklepu jest Rzeczpospolita Polska.


§2

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

1. Strona  www.alpinsklep.pl  zawiera informacje o towarach, które można nabyć w Sklepie Internetowym. Informacje skierowane do Klienta, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do nabywania towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą  prowadząca sklep internetowy, w przypadku wątpliwości, wszelkie informacje o towarach umieszczone na stronie http://www.alpinsklep.pl/ ,w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

2. W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania Zamówienia komunikatami lub informacjami.

3. Składając Zamówienie Klient otrzymuje E-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz możliwości podglądu statutu realizacji Zamówienia. W E-mailach zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy Zamówienia.

4. Wydanie zamówionych towarów następuje po zapłacie przez Klienta ich ceny.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie firmy lub u jej dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres e-mail o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie firmy lub u jej dostawców.

6. W przypadku dokonania zmiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia. 

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przekazanie Klientowi  paragonu lub faktury wraz z dostawą towarów.


§3

Cena

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

2. Za towary Klient uiszcza cenę: gotówką lub przelewem najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów usług.

3. Formę płatności klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.  

4. Transakcje kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay


§4

Koszty oraz termin i sposoby dostawy

1. O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 3 do 14 dni roboczych, po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2. Zamówione towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.

3. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską.

4. Sposób dostawy klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.

5. Zamówiony towar jest dostarczany pod wskazany w zamówieniu adres, lub też klient może wskazać jako miejsce odbioru wybrany Paczkomat.

6. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów,  po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zostaną określone koszty dostawy.

7. W przypadku, gdy dołączenie produktów, opisanych w uwagach do zamówienia, spowoduje przekroczenie kolejnych przedziałów wagowych, koszty dostawy zostaną przeliczone zgodnie z cennikiem usług transportowych. 

8. W przypadku większych zamówień firma zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Wówczas koszt przesyłki będzie liczony jako jedno zamówienie. 


§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania towaru, pod warunkiem przysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki oraz zwrotu towaru w terminie 14 dni od tego dnia.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym tj. produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń oryginalnego opakowania produktu!). Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki. Towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.

3. Koszty odesłania towaru oraz koszty, wykonanych na życzenie Klienta, usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.

4. Pokwitowanie odbioru przesyłki przez klienta, jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w momencie odbioru, na opakowaniu przesyłki nie było śladów mechanicznego uszkodzenia. 

5. Zwrotu towaru należy dokonać na adres podany w liście przewozowym wraz z dokumentami: dowodem zakupu i listem przewozowym. 

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7. Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.


§6

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

Informacje o cenach podane na stronie http://www.alpinsklep.pl/mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.


§7

Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów w Sklepie Internetowym przesyłając pisemną reklamację wraz z reklamowanym towarem na adres sklepu stacjonarnego : 

"Bomar Sport" Włodzimierz Borek, 02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 39,

2. W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową, gwarancja) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.

3. Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

4. Reklamacje towarów zakupionych w sklepie internetowym będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

5. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana pisemnie na adres korespondencyjny klienta, wskazany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji.


§8

Postanowienia Końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest  firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek. Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez firmę "Bomar Sport" Włodzimierz Borek wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Umowy sprzedaży. W zależności od decyzji Klienta, wyrażonej w Zamówieniu, dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.

2. Składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania w części lub w całości. Termin wiążącego charakteru opisuje §6 regulaminu.

4. Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 543. 

5. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 

6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta. 

7. Sklep internetowy nie wypożycza oferowanych towarów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. 

8. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. 

9. Klient składający zamówienie niniejszym oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować: bomar@alpinsklep.pl. 

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

11. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

12. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 11.

13. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Document
IdoSell Shop - Prawdziwe Opinie Klientów
4.91 / 5.00 (85 opinii)
pixelpixel
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel