Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014

Zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym – regulamin obowiązujący od dnia 24.12.2014


§1

Oznaczenie przedsiębiorcy

1. Sklep Internetowy   "Alpinsklep"  pod adresem   www.alpinsklep.pl prowadzi firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 39, tel. 825-81-61, e-mail: bomar@alpinsklep.pl. NIP: 113-006-60-96 , Regon 011617284 zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

2.Obszarem działalności Sklepu jest Rzeczpospolita Polska.


§2

Istotne właściwości świadczenia i jego przedmiotu

1. Strona  www.alpinsklep.pl  zawiera informacje o towarach, które można nabyć w Sklepie Internetowym. Informacje skierowane do Klienta, który zgodnie z Regulaminem przystąpił do nabywania towarów stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą  prowadząca sklep internetowy, w przypadku wątpliwości, wszelkie informacje o towarach umieszczone na stronie http://www.alpinsklep.pl/ ,w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny - stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

2. W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania Zamówienia komunikatami lub informacjami.

3. Składając Zamówienie Klient otrzymuje E-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz możliwości podglądu statutu realizacji Zamówienia. W E-mailach zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy Zamówienia.

4. Wydanie zamówionych towarów następuje po zapłacie przez Klienta ich ceny.

5. Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie firmy lub u jej dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres e-mail o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie firmy lub u jej dostawców.

6. W przypadku dokonania zmiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia. 

7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przekazanie Klientowi  paragonu lub faktury wraz z dostawą towarów.


§3

Cena

1. Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

2. Za towary Klient uiszcza cenę: gotówką lub przelewem najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów usług.

3. Formę płatności klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.  

4. Transakcje kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay


§4

Koszty oraz termin i sposoby dostawy

1. O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 3 do 14 dni roboczych, po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

2. Zamówione towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.

3. Dostawa może być realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską.

4. Sposób dostawy klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.

5. Zamówiony towar jest dostarczany pod wskazany w zamówieniu adres, lub też klient może wskazać jako miejsce odbioru wybrany Paczkomat.

6. W zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów,  po potwierdzeniu wszystkich istotnych elementów Zamówienia, zostaną określone koszty dostawy.

7. W przypadku, gdy dołączenie produktów, opisanych w uwagach do zamówienia, spowoduje przekroczenie kolejnych przedziałów wagowych, koszty dostawy zostaną przeliczone zgodnie z cennikiem usług transportowych. 

8. W przypadku większych zamówień firma zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Wówczas koszt przesyłki będzie liczony jako jedno zamówienie. 


§5

Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 10 dni od daty wydania towaru, pod warunkiem przysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przesyłki oraz zwrotu towaru w terminie 14 dni od tego dnia.

2. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym tj. produkt nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń oryginalnego opakowania produktu!). Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki. Towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.

3. Koszty odesłania towaru oraz koszty, wykonanych na życzenie Klienta, usług dodatkowych, w tym dostawy, nie podlegają zwrotowi.

4. Pokwitowanie odbioru przesyłki przez klienta, jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w momencie odbioru, na opakowaniu przesyłki nie było śladów mechanicznego uszkodzenia. 

5. Zwrotu towaru należy dokonać na adres podany w liście przewozowym wraz z dokumentami: dowodem zakupu i listem przewozowym. 

6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży: (a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

7. Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.


§6

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

Informacje o cenach podane na stronie http://www.alpinsklep.pl/mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.


§7

Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

1. Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów w Sklepie Internetowym przesyłając pisemną reklamację wraz z reklamowanym towarem na adres sklepu stacjonarnego : 

"Bomar Sport" Włodzimierz Borek, 02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 39,

2. W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, podstawę roszczenia, które podnosi Klient (niezgodność towaru z umową, gwarancja) oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru.

3. Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

4. Reklamacje towarów zakupionych w sklepie internetowym będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

5. Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana pisemnie na adres korespondencyjny klienta, wskazany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji.


§8

Postanowienia Końcowe

1. Administratorem danych osobowych jest  firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek. Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez firmę "Bomar Sport" Włodzimierz Borek wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Umowy sprzedaży. W zależności od decyzji Klienta, wyrażonej w Zamówieniu, dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.

2. Składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania w części lub w całości. Termin wiążącego charakteru opisuje §6 regulaminu.

4. Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 543. 

5. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 

6. Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta. 

7. Sklep internetowy nie wypożycza oferowanych towarów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. 

8. Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. 

9. Klient składający zamówienie niniejszym oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować: bomar@alpinsklep.pl. 

10. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

11. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

12. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 11.

13. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

Alpinsklep to sklep turystyczny w Warszawie. Jesteśmy od prawie 20 lat przy stacji metra Pole Mokotowskie, w sąsiedztwie Szkoły Głównej Handlowej i Klubu Studenckiego „Stodoła”. Zaczynaliśmy w grudniu 1998r. Wówczas topową naszą marką były produkty turystyczne polskiej firmy Alpinus, zresztą sklep był firmowym sklepem Alpinusa. Dlaczego Alpinus? Bo jako jedyna firma mogła zaoferować klientom turystyczne produkty wysokiej jakości. Mieliśmy odzież turystyczną, kurtki, bluzy, polary, spodnie, bieliznę, buty, skarpety, a nawet sukienki sportowe. Jednocześnie wprowadziliśmy produkty wspinaczkowe. Niestety marka zniknęła z rynku i musieliśmy naszych klientów, przyzwyczajonych do produktów wysokiej jakości, zadowolić równie dobrymi markami. Obecnie posiadamy w swojej ofercie produkty wielu firm. Największą ofertę mamy firm: AKU – buty trekkingowe, MEINDL – buty zimowe, NORTH FACE – odzież i buty, BERGHAUS – kurtki damskie i męskie, bluzy, spodnie koszule, polary, BLACK DIAMOND – sprzęt wspinaczkowy, akcesoria wspinaczkowe, kaski, czekany, raki (kolce do butów) karabinki, uprzęże dla dorosłych i dla dzieci, liny. Posiadamy produkty sezonowe zima- lato, oraz całoroczne związane z turystyką górską i nie tylko górską. Naszą odzież turystyczną i buty trekkingowe można używać na wiele sposobów; na wędrówki w góry i na biwak pod namiot, jak również mamy modele, w których możesz pójść do pracy i na spotkanie towarzyskie. W dziale z butami mamy duży wybór butów trekkingowych. W naszym sklepie, oprócz typowego podziału na buty damskie i buty męskie, podzieliliśmy buty według przeznaczenia. Mamy buty trekkingowe, buty lifestylowe (miejskie), turystyczne, wysokogórskie, sandały i klapki oraz zimowe. Buty trekkingowe używane są do wędrówek pieszych i w zależności od terenu w jakim chcemy wędrować możemy je podzielić na buty niskie, nie osłaniające kostki, używane w płaskim, łatwym terenie i buty wysokie za kostkę, w których możemy wędrować po wyższych górach. Oddzielnie prezentujemy buty trekkingowe damskie i męskie z uwagi na różnice w ich wykonaniu. Buty trekkingowe damskie są dopasowane do budowy damskiej stopy, która jest węższa i wymaga innego profilowania z uwagi na budowę łydki. Buty trekkingowe męskie są masywniejsze i proporcjonalnie większe. Kupując buty trekkingowe, niezależnie czy damskie czy męskie, powinniśmy przewidzieć jak nasze stopy reagują na zmęczenie po długiej wędrówce. Zbyt ciasne buty trekkingowe mogą powodować ból, a co najmniej duży dyskomfort. Natomiast w zbyt luźnych butach narażeni jesteśmy na różnego rodzaju obtarcia. Według nas najlepszymi butami trekkingowymi są byty marek la sportiva, aku, scarpa, kayland, meindl i garmont i takie buty trekkingowe mamy w ofercie. Buty trekkingowe z uwagi na masywną budowę, często są używane jako buty robocze. Buty trekkingowe należy dobierać mając na nogach skarpety trekkingowe o odpowiednie grubości. Skarpety do trekkingu muszą odznaczać się odpowiednimi parametrami. Wybierajmy trekkingowe skarpety z wełny merino (z wełny z merynosa – owca dostosowana do życia w ekstremalnych temperaturach ). Wełna doskonale reguluje termikę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. Skarpety trekkingowe na lato są cieńsze niż te na zimę. Dobre skarpety merino są niezbędnym elementem w bagażu turysty. Buty turystyczne, potocznie nazywane górskimi, są bardzo podobne do butów trekkingowych, ale ich budowa jest mniej masywna, są bardziej miękkie, przeznaczone do wędrówek po szutrowym lub trawiastym podłożu. Do swojej ofert wybraliśmy buty turystyczne takich marek jak: North Face Aku, Millet, Meidl, Asolo, Salewa, Scarpa. W butach turystycznych pomimo to, że przeznaczone są do łatwiejszego terenu, zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań powodujących dobrą przyczepność podeszwy do podłoża, większy komfort użytkowania. Przy ich produkcji połączono wygodę z estetyką i uzyskano niezwykle ciekawy efekt. Buty turystyczne zachwycają doborem kolorów i sposobem ich łączenia, występują w wielu rozmiarach, zarówno męskich jak i damskich. W zasadzie buty trekkingowe i buty turystyczne można nazwać butami górskimi ponieważ w obu rodzajach tych butów możemy wyruszyć w góry. Buty trekkingowe i buty turystyczne to dwa rodzaje butów górskich, przy czym trekkingowe buty to obuwie w Tatry natomiast buty turystyczne to obuwie na wędrówki w Bieszczady i Góry Stołowe. Bez butów górskich lepiej nie wyruszać w góry bez względu na ich wysokość. Dobrze dobrane buty górskie to dopasowanie ich do wysokości terenu, do osoby – czy damskie czy męskie, oraz pogody i pory roku. Ich konstrukcja i zastosowane materiały mają za zadanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi. W tym celu stosuje się różne membrany, które zapewniają oddychalność i nieprzemakalność, najpopularniejsza jest membrana gore tex. Przy czym należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak buty trekkingowe wodoszczelne. Nawet membrana gore tex nie powstrzyma wody jak będziemy brodzili w strumieniu przez ponad pół godziny. Taka jest norma dla przemakalności. Druga rzecz to przyczepność – zapewnia ją powszechnie stosowany vibram. Buty vibram czy vibram buty to synonim mówiący o podeszwie zapewniającej najlepszą przyczepność. Buty gore tex damskie i buty gore tex męskie pod tym względem niczym się nie różnią. W ofercie mamy buty bez membrany gore tex, są to buty na lato. W czasie ciepłych dni buty z membraną gore-tex mogą powodować uczucie przegrzania. Trzeci rodzaj – buty lifestylowe, inaczej miejskie, są przeznaczone do użytku codziennego. Są ładne, stylowe i trwałe. Dobre buty damskie miejskie zapewniają komfort i amortyzację, w dużym stopniu są odporne na ścieranie. Takie cechy mają buty firm salewa, scarpa aku. Buty miejskie są doskonałe w pracy, w podróży, oraz na krótszych wycieczkach, można je nosić na co dzień. Może nie są to buty do biegania, ale też w nich podbiegniesz do autobusu. Wyodrębniliśmy oddzielna grupę – buty zimowe chociaż można je przypisać do butów lifestylowych (do pracy i po mieście zimą). Tu mamy buty zimowe jednej sprawdzonej marki – meindl. Buty zimowe męskie występują w wersji z wyściółką wełnianą, skórzane lub z nubuku, buty damskie zimowe są z futerkiem. Kolejne buty to buty wysokogórskie. Tu też jest ważny podział na buty wysokogórskie damskie i buty wysokogórskie męskie z uwagi na różnice osobnicze w budowie nóg. Jest to ważne ponieważ zbyt wysoka i źle wyprofilowana cholewka mogłaby powodować uczucie dyskomfortu. Od klasycznych butów trekkingowych tym się różnią, że są wyższe, mocniejsze, sztywniejsze, sprawdzają się w trudniejszych warunkach. Polecamy buty takich marek jak aku, millet, meidl, salewa, scarpa, zamberlan. Buty wysokogórskie charakteryzuje mocna konstrukcja, często dostosowana do raków (od paskowych, przez półautomatyczne do automatycznych), potocznie - dopasowane do kolców. W ofercie mamy raki black diamond. Buty wysokogórskie również służą do wspinaczki zimowej (buty wspinaczkowe zimowe). Na lato mamy sandały i klapki. W sandałach, podział na sandały trekkingowe męskie i sandały trekkingowe damskie została dokonany tylko z uwagi na kolorystykę. Sandały trekkingowe (potocznie -sandały turystyczne) mają wyprofilowaną podeszwę, zapewniającą wysoką przyczepność i są wykonane z materiałów zapobiegających powstawaniu brzydkiego zapachu. Wybraliśmy dla naszych klientów sandały trekkingowe dwóch marek: keen, teva, , mamy jeszcze klapki firmy la sportiva. Buty keen charakteryzują się zakrytymi noskami, natomiast sandały teva są całkowicie odkryte. Klapki firmy la spotriva uzupełniają ofertę letniego obuwia. W tej grupie umieściliśmy również kapcie north face, chociaż jest to oferta na zimę. Kapcie są puchowe, ciepłe, miękkie z usztywniona podeszwą, można w nich schronisku lub pensjonacie. Osobną grupę stanowią buty wspinaczkowe. Buty wspinaczkowe to nieodzowny element wyposażenia każdego wspinacza. W tej kategorii znajdziesz zarówno odporne buty wspinaczkowe na sztuczną ściankę, jak i modele na naturalne skały czy do wspinaczki wielowyciągowej. Evolv, La Sportiva, Five Ten czy Ocun lub ClimbX to rozpoznawalne marki o ustalonej już renomie. Stosujemy podział na buty wspinaczkowe damskie i buty wspinaczkowe męskie, mamy też ofercie buty wspinaczkowe junior (dla dzieci). U nas dowiesz się jak wybrać buty wspinaczkowe dla początkujących i jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze butów wspinaczkowych dla dzieci. Nasza oferta zadowoli każdego, nawet dobieramy buty wspinaczkowe na szeroką stopę. Uzupełnieniem oferty z butami są akcesoria do butów: sznurówki firmy necco oraz wkładki do butów firmy aku. Po co stosujemy wkładki do butów? Otóż wkładki zapewniają izolację termiczną, absorbują pot, poprawiają komfort chodzenia poprzez dopasowanie do stopy. Są elementem wymiennym, zapobiegają przed przepoceniem butów. Szczególnie polecane są wkładki do butów sportowych, przeciwpotne i do butów roboczych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel