Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014 - Zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym

Zasady sprzedaży towarów w sklepie internetowym – regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014

Poprzez korzystanie z tej strony internetowej, akceptujesz poniższe Zasady Sprzedaży. Wszystkie transakcje z firmą "Bomar Sport" Włodzimierz Borek,  prowadzącą Sklep Internetowy „Alpinsklep”​​przedmiotem niniejszych Zasad Sprzedaży .

§1

Główne cechy świadczenia i jego przedmiotu

1.   Przedmiotem świadczenia sprzedawcy - przedsiębiorcy oznaczonego w §2, realizowanego przez Sklep Internetowy "Alpinsklep",  są rzeczy oznaczone rodzajowo - towary prezentowane na stronie sklepu pod adresem  www.alpinsklep.pl , w stosunku do których umowa sprzedaży jest zawierana na odległość za pośrednictwem strony sklepu.  Sprzedawca nie oferuje do sprzedaży treści cyfrowych.

2.   Oznaczenie rodzajowe zamówionego przez Klienta towaru znajduje się w potwierdzeniu złożenia zamówienia przesłanym na adres mailowy podany przez Klienta.

3.   Przedmiotem świadczenia sprzedawcy - przedsiębiorcy oznaczonego w §2, jest przeniesienie na kupującego własności sprzedawanej rzeczy wolnej od wad, a przedmiotem świadczenia Klienta jest obowiązek zapłaty ceny.  

4.   Słowa "Sprzedawca", "my" lub "nas / nasze" zawsze odnoszą się do przedsiębiorcy oznaczonego w §2. Słowo "klient" lub ”Kupujący” zawsze odnosi się do osoby lub osób, które  kupują towar(y) od Sprzedawcy lub zgadzają  się na zakup towarów. 

5.   Każde odesłanie do strony internetowej oznacza odniesienie do wszystkich adresów URL, które są własnością sprzedającego.

6.   Główne cechy świadczenia to:

a)   świadczenie jest skierowane do Klienta, który zgodnie z niniejszym Regulaminem przystąpił do nabywania towarów za pośrednictwem strony internetowej www.alpinsklep.pl,

b)   świadczenie jest realizowane poprzez zawarcie umowy zakupu na odległość,

c)  stronami umowy zakupu, w ramach której jest realizowane świadczenie jest przedsiębiorca oznaczony w  §2 i Klient, który złożył zamówienie za pośrednictwem strony internetowej www.alpinsklep.pl 

d)   świadczenie dotyczy zakupu towaru wybranego przez Klienta, z towarów prezentowanych na stronie internetowej www.alpinsklep.pl,

e)   świadczenie ma charakter wzajemny tj. kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny a sprzedający do wydania rzeczy,  

f)   świadczenie jest realizowane w oparciu o informacje o towarach umieszczonych na stronie http://www.alpinsklep.pl/ , w szczególności opisach, parametrach technicznych i użytkowych oraz  ceny, które stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem, a firmą  prowadzącą sklep internetowy w rozumieniu art. 71 k.c. – zgodnie z niniejszym Regulaminem.

g)   świadczenie w ramach jednej umowy jest  jednorazowe,

h)   świadczenie jest samoistne (nabycie danego towaru nie jest uzależnione od osoby nabywcy).

i)   świadczenie jest realizowane na podstawie zamówienia składanego w sklepie internetowym. W celu nabycia towarów w Sklepie Internetowym Klient składa Zamówienie, postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania Zamówienia komunikatami lub informacjami.

7.   Sposób porozumiewania z konsumentem:

a)  Klient wyraża chęć zakupu towaru prezentowanego w sklepie internetowym składając zamówienie,  kontaktuje się ze sprzedawcą poprzez stronę internetową wypełniając formularza umieszczony na stronie internetowej danymi niezbędnymi do realizacji zamówienia oraz postępując zgodnie z wyświetlanymi w trakcie składania Zamówienia komunikatami lub informacjami.

b)  Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje E-maile, w których m.in. zostaje powiadomiony o rejestracji złożonego Zamówienia i nadaniu mu przez system informatyczny indywidualnego numeru, dalszych krokach dotyczących Zamówienia oraz możliwości podglądu statutu realizacji Zamówienia. W E-mailach zostaną potwierdzone wszystkie istotne elementy Zamówienia wybrane przez klienta w procesie składania zamówienia.

c)   Klient może kontaktować się ze sprzedawcą poprzez pocztę elektroniczną na adres podany na stronie internetowej w danych do kontaktu lub w przypadku pytań związanych z jednostkowym towarem - poprzez zadanie pytania do towaru z opcji dostępnej na karcie towaru.

d)   Klient może kontaktować się ze sprzedawcą telefonicznie na numery telefonów podane w danych do kontaktu w godzinach otwarcia sklepu przy czym wyklucza się możliwość składania zamówień w sklepie internetowym przez telefon.

8.   Inne istotne informacje dotyczące realizacji świadczenia:

a)   Wydanie zamówionych towarów następuje po zapłacie ich ceny w sposób wybrany przez Klienta spośród form płatności prezentowanych na stronie www.alpinsklep.pl.

b)   Zamówienie zostanie zrealizowane, o ile zamawiane przez Klienta towary będą dostępne w magazynie firmy lub u jej dostawców. Klient zostanie niezwłoczne poinformowany na podany adres e-mail o anulowaniu Zamówienia z powodu braku towarów w magazynie firmy lub u jej dostawców.

c)   W przypadku dokonania zmiany ceny towaru przez jego producenta przed zrealizowaniem złożonego zamówienia lub też czasowej niedostępności zamówionego towaru, sklep niezwłocznie poinformuje o tym klienta, który ma prawo w takiej sytuacji do odstąpienia od zamówienia. 

d)  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przekazanie Klientowi  paragonu lub faktury wraz z dostawą towarów oraz w treści korespondencji związanej ze złożonym zamówieniem przesłanej na adres poczty elektronicznej.

e)   Wraz z dostawą towaru klient otrzymuje warunki gwarancji o ile producent towaru udzieli na ten towar gwarancji.

j)    Informacje zawarte w niniejszym regulaminie są udostępnione Klientowi na stronie  www.alpinsklep.pl  z możliwością wydruku.

§2

Oznaczenie przedsiębiorcy

1.   Sklep Internetowy   "Alpinsklep",  pod adresem   www.alpinsklep.pl prowadzi firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek z siedzibą w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 39, tel. 825-81-61, e-mail: bomar@alpinsklep.pl. NIP: 113-006-60-96 , Regon 011617284,  zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

2.   Adres wskazany w pkt. 1 jest właściwym adresem do składania reklamacji towarów zakupionych w sklepie internetowym. 

3.   Obszarem działalności Sklepu jest Rzeczpospolita Polska.

§3

Cena 

1.   Ceny towarów podawane są w złotych polskich. Zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i inne podatki.

2.   Za towary Klient uiszcza cenę: gotówką lub przelewem najpóźniej w momencie odbioru zamówionych towarów usług.

3.   Sposób płatności klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.

4.   W przypadku  wyboru opcji przelewu formę płatności klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.

5.   Transakcje kartami płatniczymi i e-przelewami obsługuje Centrum Rozliczeniowe Dotpay oraz PayU.

6.   Jeśli wystawca karty odmawia autoryzacji płatności na rzecz sprzedawcy, sprzedawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za opóźnienia wysyłki lub braku dostawy zamówienia. Zamówienia bez potwierdzenia dokonania płatności w imieniu zarejestrowanego posiadacza karty nie będą przyjmowane ani przetwarzane.

7.   Termin zapłaty za zamówiony towar – do 7-tu dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.

§4

Koszty oraz termin i sposoby dostawy

1.   O ile nie zostanie ustalone inaczej z Klientem, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od 3 do 14 dni roboczych, po potwierdzeniu przez Sklep Internetowy wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Maksymalny czas dostawy wynosi 30 dni od dnia od złożenia zamówienia. Wszystkie towary są dostarczane w zależności od dostępności. Jeśli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru w ciągu 30 dni, Klient jest powiadomiony o tym natychmiast i poinformowany o przewidywanym terminie dostawy. 

2.  Jeśli sprzedawca nie jest w stanie dostarczyć towaru w ciągu 30 dni, Klient może anulować zamówienie dotyczące niedostarczonych produktów - gdy zostało zgłoszone opóźnienie w dostawie. Jeżeli płatność została już dokonana, Klient otrzyma pełny zwrot pieniędzy za przedmiot lub przedmioty, których dotyczyło anulowane zamówienie.  

3.   Zamówione towary mogą zostać dostarczone na adres wskazany przez Klienta na terenie Polski.

4.   Dostawa może być realizowana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub pocztą kurierską.

5.   Sposób dostawy klient wybiera wypełniając formularz zamówienia.

5.  Zamówiony towar jest dostarczany pod wskazany w zamówieniu adres, lub klient może wskazać jako miejsce odbioru wybrany Paczkomat lub odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym prowadzonym w Warszawie przy ul. Stefana Batorego 39.

6.  Wysokość kosztów dostawy jest określana w zależności od wyboru przez Klienta sposobu oraz miejsca dostawy zamówionych towarów. Informacja o wysokości kosztów dostawy jest wyświetlana w kroku dotyczącym wyboru formy dostawy.

7.   Sprzedawca oferuje na stronie internetowej różne formy dostawy, w tym formy nie generujące dla Klienta dodatkowych kosztów.

8.   W przypadku wybrania przez Klienta formy dostawy, która powoduje dodatkowy koszt, Klient o jego wysokości jest informowany na kolejnym etapie ścieżki zakupowej przed ostatecznym złożeniem zamówienia.

9.  W przypadku, gdy dołączenie produktów, opisanych w uwagach do zamówienia, spowoduje przekroczenie kolejnych przedziałów wagowych, koszty dostawy zostaną przeliczone zgodnie z cennikiem usług transportowych. 

10. W przypadku większych zamówień firma zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. Wówczas koszt przesyłki będzie liczony jako jedno zamówienie. 

 

§5

Prawo odstąpienia od umowy

1.   Klient może odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, pod warunkiem przysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki .

2.   Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest dostępny do pobrania na stronie sklepu  znajdujący się w zakładce „Regulaminy” na stronie głównej.

3.  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać drogą elektroniczną w postaci wypełnionego formularza pobranego ze strony internetowej lub  oświadczenia zawierającego informacje wymagane we wzorze formularza zamieszczonego na stronie lub pocztą na adres sklepu stacjonarnego.   

4.   W przypadku przesłania przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi płatności dokonane przez klienta po otrzymaniu zwracanego towaru lub po otrzymaniu wiarygodnego dowodu świadczącego w sposób bezsporny o jego odesłaniu.

5.  W przypadku odstąpienia od umowy, w której płatność była dokonana  „za pobraniem” za pośrednictwem firmy kurierskiej,  zwrot płatności jest dokonywany na rachunek bankowy klienta podany na oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

6.   Klient jest zobowiązany do  poniesienia tylko kosztów bezpośrednich zwrotu towaru.

7.  Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.  Sprzedawca oferuje usługę darmowego zwrotu za pośrednictwem paczkomatu. 

8.   Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.   

9.   Zwracany towar nie może być używany ani nosić śladów wskazujących na użycie w stopniu większym niż jest to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić w stanie niezmienionym tj. towar nie powinien być kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony czy naruszony (odnosi się to również do trwałych i nieodwracalnych zniszczeń lub uszkodzeń oryginalnego opakowania produktu!). Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami, dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży oraz posiadać oryginalne metki. Towar powinien być zwracany w oryginalnym opakowaniu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Z uwagi na to, że wyboru przewoźnika dokonuje Klient, niebezpieczeństwo związane z utratą lub uszkodzeniem przesyłki z towarem od momentu wydania jej przewoźnikowi przechodzi na Klienta.

12. Pokwitowanie odbioru przesyłki przez klienta, jest równoznaczne z potwierdzeniem, że w momencie odbioru, na opakowaniu przesyłki nie było śladów mechanicznego uszkodzenia. 

13. Zwrotu towaru należy dokonać na adres podany w liście przewozowym wraz z dokumentami: dowodem zakupu i listem przewozowym. 

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku sprzedaży między innymi: (a) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, (b) świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, (c) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, d) świadczeń których przedmiotem są rzeczy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte .

15. W punkcie powyżej zostały wymienione przypadki mogące wystąpić z sklepie internetowym alpinsklep.pl . Szczegółowy wykaz przypadków, w których nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawiera art. 38 ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014r.

16. Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

§6

Termin, w jakim oferta lub informacja o cenie ma charakter wiążący

Informacje o cenach podane na stronie http://www.alpinsklep.pl/ mają charakter wiążący od momentu potwierdzenia Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia dla ilości towarów podanych w Zamówieniu, aż do końca jego realizacji. Cena wiążąca dla Klienta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen, które mogą wystąpić po potwierdzeniu Klientowi w toku realizacji Zamówienia, wszystkich istotnych warunków Zamówienia.

§7

Miejsce i sposób składania reklamacji, tryb postępowania reklamacyjnego

1.   Klienci mogą składać reklamacje dotyczące zamawianych towarów w Sklepie Internetowym przesyłając pisemną reklamację wraz z reklamowanym  towarem na adres sklepu stacjonarnego:                               "Bomar Sport" Włodzimierz Borek, 02-591 Warszawa ul. Stefana Batorego 39,

2.  W pisemnej reklamacji Klient podaje: swój adres korespondencyjny, datę zakupu towaru lub korzystania ze Sklepu Internetowego, rodzaj i opis zgłaszanej wady towaru zakupionego w Sklepie Internetowym, podstawę roszczenia, które podnosi Klient oraz załącza kopię dowodu zakupu towaru oraz list przewozowy.

3.   Firma nie przyjmuje przesyłek nadanych przez Klientów za pobraniem.

4.   Reklamacje towarów zakupionych w sklepie internetowym będą rozpatrywane zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta i w Kodeksie cywilnym.

5.   Informacja o sposobie rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana pisemnie na adres korespondencyjny klienta, wskazany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji.

6.   Klient może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

b)   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

c)  Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§8

Postanowienia Końcowe

1.  Administratorem danych osobowych jest  firma "Bomar Sport" Włodzimierz Borek. Dane osobowe Klientów podawane przy składaniu Zamówienia są przetwarzane przez firmę "Bomar Sport" Włodzimierz Borek wyłącznie w celu realizacji Zamówień oraz Umowy sprzedaży. W zależności od decyzji Klienta, wyrażonej w Zamówieniu, dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, prostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania dla celów marketingowych.

2.  Składając Zamówienie Klient akceptuje Regulamin w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia oraz wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.   Promocyjne ceny towarów obowiązują do wyczerpania zapasów lub do odwołania w części lub w całości. Termin wiążącego charakteru opisuje §6 regulaminu.

4.   Zawartość internetowego sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego art. 543. 

5.   Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 

6.   Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta. 

7.   Sklep internetowy nie wypożycza oferowanych towarów do testowania i z tego powodu klient nie może odstąpić od umowy kupna. 

8.   Klient może zapoznać się z kodeksem dobrych praktyk w Ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007r.  

9.   Klientów korzystających z usług sklepu internetowego obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane. 

10. Klient składający zamówienie niniejszym oświadcza, że zapoznał się z powyższym Regulaminem, w pełni go rozumie i akceptuje jego treść. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować: bomar@alpinsklep.pl. 

11. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest zobowiązany przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

12. Sklep jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000268796, NIP:  527252995, polegającej na przesyłaniu przez Grupę Allegro do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.

13. Użytkownik dokonujący zakupu w Sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Grupy Allegro oraz na przetwarzanie przez Grupę Allegro jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej w punkcie 11.

14. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawne.

 

 

Powyższy regulamin możesz pobrać tutaj.

Alpinsklep to sklep turystyczny w Warszawie. Jesteśmy od prawie 20 lat przy stacji metra Pole Mokotowskie, w sąsiedztwie Szkoły Głównej Handlowej i Klubu Studenckiego „Stodoła”. Zaczynaliśmy w grudniu 1998r. Wówczas topową naszą marką były produkty turystyczne polskiej firmy Alpinus, zresztą sklep był firmowym sklepem Alpinusa. Dlaczego Alpinus? Bo jako jedyna firma mogła zaoferować klientom turystyczne produkty wysokiej jakości. Mieliśmy odzież turystyczną, kurtki, bluzy, polary, spodnie, bieliznę, buty, skarpety, a nawet sukienki sportowe. Jednocześnie wprowadziliśmy produkty wspinaczkowe. Niestety marka zniknęła z rynku i musieliśmy naszych klientów, przyzwyczajonych do produktów wysokiej jakości, zadowolić równie dobrymi markami. Obecnie posiadamy w swojej ofercie produkty wielu firm. Największą ofertę mamy firm: AKU – buty trekkingowe, MEINDL – buty zimowe, NORTH FACE – odzież i buty, BERGHAUS – kurtki damskie i męskie, bluzy, spodnie koszule, polary, BLACK DIAMOND – sprzęt wspinaczkowy, akcesoria wspinaczkowe, kaski, czekany, raki (kolce do butów) karabinki, uprzęże dla dorosłych i dla dzieci, liny. Posiadamy produkty sezonowe zima- lato, oraz całoroczne związane z turystyką górską i nie tylko górską. Naszą odzież turystyczną i buty trekkingowe można używać na wiele sposobów; na wędrówki w góry i na biwak pod namiot, jak również mamy modele, w których możesz pójść do pracy i na spotkanie towarzyskie. W dziale z butami mamy duży wybór butów trekkingowych. W naszym sklepie, oprócz typowego podziału na buty damskie i buty męskie, podzieliliśmy buty według przeznaczenia. Mamy buty trekkingowe, buty lifestylowe (miejskie), turystyczne, wysokogórskie, sandały i klapki oraz zimowe. Buty trekkingowe używane są do wędrówek pieszych i w zależności od terenu w jakim chcemy wędrować możemy je podzielić na buty niskie, nie osłaniające kostki, używane w płaskim, łatwym terenie i buty wysokie za kostkę, w których możemy wędrować po wyższych górach. Oddzielnie prezentujemy buty trekkingowe damskie i męskie z uwagi na różnice w ich wykonaniu. Buty trekkingowe damskie są dopasowane do budowy damskiej stopy, która jest węższa i wymaga innego profilowania z uwagi na budowę łydki. Buty trekkingowe męskie są masywniejsze i proporcjonalnie większe. Kupując buty trekkingowe, niezależnie czy damskie czy męskie, powinniśmy przewidzieć jak nasze stopy reagują na zmęczenie po długiej wędrówce. Zbyt ciasne buty trekkingowe mogą powodować ból, a co najmniej duży dyskomfort. Natomiast w zbyt luźnych butach narażeni jesteśmy na różnego rodzaju obtarcia. Według nas najlepszymi butami trekkingowymi są byty marek la sportiva, aku, scarpa, kayland, meindl i garmont i takie buty trekkingowe mamy w ofercie. Buty trekkingowe z uwagi na masywną budowę, często są używane jako buty robocze. Buty trekkingowe należy dobierać mając na nogach skarpety trekkingowe o odpowiednie grubości. Skarpety do trekkingu muszą odznaczać się odpowiednimi parametrami. Wybierajmy trekkingowe skarpety z wełny merino (z wełny z merynosa – owca dostosowana do życia w ekstremalnych temperaturach ). Wełna doskonale reguluje termikę, odprowadza wilgoć i ma właściwości antybakteryjne. Skarpety trekkingowe na lato są cieńsze niż te na zimę. Dobre skarpety merino są niezbędnym elementem w bagażu turysty. Buty turystyczne, potocznie nazywane górskimi, są bardzo podobne do butów trekkingowych, ale ich budowa jest mniej masywna, są bardziej miękkie, przeznaczone do wędrówek po szutrowym lub trawiastym podłożu. Do swojej ofert wybraliśmy buty turystyczne takich marek jak: North Face Aku, Millet, Meidl, Asolo, Salewa, Scarpa. W butach turystycznych pomimo to, że przeznaczone są do łatwiejszego terenu, zastosowano wiele nowoczesnych rozwiązań powodujących dobrą przyczepność podeszwy do podłoża, większy komfort użytkowania. Przy ich produkcji połączono wygodę z estetyką i uzyskano niezwykle ciekawy efekt. Buty turystyczne zachwycają doborem kolorów i sposobem ich łączenia, występują w wielu rozmiarach, zarówno męskich jak i damskich. W zasadzie buty trekkingowe i buty turystyczne można nazwać butami górskimi ponieważ w obu rodzajach tych butów możemy wyruszyć w góry. Buty trekkingowe i buty turystyczne to dwa rodzaje butów górskich, przy czym trekkingowe buty to obuwie w Tatry natomiast buty turystyczne to obuwie na wędrówki w Bieszczady i Góry Stołowe. Bez butów górskich lepiej nie wyruszać w góry bez względu na ich wysokość. Dobrze dobrane buty górskie to dopasowanie ich do wysokości terenu, do osoby – czy damskie czy męskie, oraz pogody i pory roku. Ich konstrukcja i zastosowane materiały mają za zadanie zapewnić komfort i bezpieczeństwo użytkownikowi. W tym celu stosuje się różne membrany, które zapewniają oddychalność i nieprzemakalność, najpopularniejsza jest membrana gore tex. Przy czym należy pamiętać, że nie ma czegoś takiego jak buty trekkingowe wodoszczelne. Nawet membrana gore tex nie powstrzyma wody jak będziemy brodzili w strumieniu przez ponad pół godziny. Taka jest norma dla przemakalności. Druga rzecz to przyczepność – zapewnia ją powszechnie stosowany vibram. Buty vibram czy vibram buty to synonim mówiący o podeszwie zapewniającej najlepszą przyczepność. Buty gore tex damskie i buty gore tex męskie pod tym względem niczym się nie różnią. W ofercie mamy buty bez membrany gore tex, są to buty na lato. W czasie ciepłych dni buty z membraną gore-tex mogą powodować uczucie przegrzania. Trzeci rodzaj – buty lifestylowe, inaczej miejskie, są przeznaczone do użytku codziennego. Są ładne, stylowe i trwałe. Dobre buty damskie miejskie zapewniają komfort i amortyzację, w dużym stopniu są odporne na ścieranie. Takie cechy mają buty firm salewa, scarpa aku. Buty miejskie są doskonałe w pracy, w podróży, oraz na krótszych wycieczkach, można je nosić na co dzień. Może nie są to buty do biegania, ale też w nich podbiegniesz do autobusu. Wyodrębniliśmy oddzielna grupę – buty zimowe chociaż można je przypisać do butów lifestylowych (do pracy i po mieście zimą). Tu mamy buty zimowe jednej sprawdzonej marki – meindl. Buty zimowe męskie występują w wersji z wyściółką wełnianą, skórzane lub z nubuku, buty damskie zimowe są z futerkiem. Kolejne buty to buty wysokogórskie. Tu też jest ważny podział na buty wysokogórskie damskie i buty wysokogórskie męskie z uwagi na różnice osobnicze w budowie nóg. Jest to ważne ponieważ zbyt wysoka i źle wyprofilowana cholewka mogłaby powodować uczucie dyskomfortu. Od klasycznych butów trekkingowych tym się różnią, że są wyższe, mocniejsze, sztywniejsze, sprawdzają się w trudniejszych warunkach. Polecamy buty takich marek jak aku, millet, meidl, salewa, scarpa, zamberlan. Buty wysokogórskie charakteryzuje mocna konstrukcja, często dostosowana do raków (od paskowych, przez półautomatyczne do automatycznych), potocznie - dopasowane do kolców. W ofercie mamy raki black diamond. Buty wysokogórskie również służą do wspinaczki zimowej (buty wspinaczkowe zimowe). Na lato mamy sandały i klapki. W sandałach, podział na sandały trekkingowe męskie i sandały trekkingowe damskie została dokonany tylko z uwagi na kolorystykę. Sandały trekkingowe (potocznie -sandały turystyczne) mają wyprofilowaną podeszwę, zapewniającą wysoką przyczepność i są wykonane z materiałów zapobiegających powstawaniu brzydkiego zapachu. Wybraliśmy dla naszych klientów sandały trekkingowe dwóch marek: keen, teva, , mamy jeszcze klapki firmy la sportiva. Buty keen charakteryzują się zakrytymi noskami, natomiast sandały teva są całkowicie odkryte. Klapki firmy la spotriva uzupełniają ofertę letniego obuwia. W tej grupie umieściliśmy również kapcie north face, chociaż jest to oferta na zimę. Kapcie są puchowe, ciepłe, miękkie z usztywniona podeszwą, można w nich schronisku lub pensjonacie. Osobną grupę stanowią buty wspinaczkowe. Buty wspinaczkowe to nieodzowny element wyposażenia każdego wspinacza. W tej kategorii znajdziesz zarówno odporne buty wspinaczkowe na sztuczną ściankę, jak i modele na naturalne skały czy do wspinaczki wielowyciągowej. Evolv, La Sportiva, Five Ten czy Ocun lub ClimbX to rozpoznawalne marki o ustalonej już renomie. Stosujemy podział na buty wspinaczkowe damskie i buty wspinaczkowe męskie, mamy też ofercie buty wspinaczkowe junior (dla dzieci). U nas dowiesz się jak wybrać buty wspinaczkowe dla początkujących i jakimi kryteriami należy kierować się przy doborze butów wspinaczkowych dla dzieci. Nasza oferta zadowoli każdego, nawet dobieramy buty wspinaczkowe na szeroką stopę. Uzupełnieniem oferty z butami są akcesoria do butów: sznurówki firmy necco oraz wkładki do butów firmy aku. Po co stosujemy wkładki do butów? Otóż wkładki zapewniają izolację termiczną, absorbują pot, poprawiają komfort chodzenia poprzez dopasowanie do stopy. Są elementem wymiennym, zapobiegają przed przepoceniem butów. Szczególnie polecane są wkładki do butów sportowych, przeciwpotne i do butów roboczych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel